Politika zaštite podataka

Ovim vas obaveštavamo o obradi Vaših ličnih podataka i o Vašim pravima prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik RS” br. 87/2018).

Odgovornost za obradu podataka snosi privredno društvo AKT EXPRESS D.O.O.

Kako bi ostvarili svrhe obrade koji su definisani u daljem tekstu, obrađujemo lične podatke koje je klijent direktno dostavio u vreme podnošenja njegovog/njenog zahteva i druge lične podatke koje nam je klijent dobrovoljno dostavio ili koje već imamo u okviru tekućeg poslovnog odnosa. Takvi se podaci teoretski mogu svrstati u sledeće kategorije:

Identifikacioni podaci: prezime, ime, pol, lični broj, serija i broj lične karte, datum i mesto rođenja, državljanstvo, nacionalnost, itd.

Kontakt podaci: adresa prebivališta/poštanska adresa, imejl adresa, broj fiksnog telefona, broj mobilnog telefona, itd.

Ugovorni podaci u vezi sa proizvodima i uslugama kupljenim od AKT EXPRESS D.O.O.

Podaci o profesionalnom ugledu: podaci o nivou obrazovanja, profesiji, zanimanju, imenu poslodavca, prirodi sopstvene delatnosti, javnom položaju koji lice zauzima, političkom izlaganju (ako je u pitanju takav slučaj);

Podaci o finansijskom ugledu: prihodi, broj pojedinačnog ugovora o radu, broj dosijea penzije;

Podaci o porodičnom statusu: građanski status, broj maloletne dece, vrsta stana

Bankarski podaci: broj računa (IBAN), detalji o transakcijama i/ili istorija, broj kartice

U određenim situacijama, s obzirom na ispunjenje obima obrade koji proizilaze iz zahteva klijenta, lični podaci koje obrađujemo, pored njegovih/njenih ličnih podataka, mogu se odnositi i na sledeće kategorije subjekata podataka: naručioci klijenta i/ili zakonski ili konvencionalni zastupnici, kontakt osobe klijenta, klijentovi punomoćnici ili korisnici, sudužnici, garanti, stvarni vlasnici ili članovi porodice, korisnici polise osiguranja klijenta, korisnici platnih operacija klijenta. Njihovi lični podaci preuzimaju se iz dokumentacije za početak i/ili izvršenje ugovornog odnosa sa klijentom, a AKT EXPRESS D.O.O. nema praktičnu mogućnost da obezbedi direktno obaveštavanje takvih osoba o obradi njihovih ličnih podataka. U tom slučaju, klijent je dužan da dotične subjekte podataka obavesti o obradi i obimu, odnosno svrsi obrade njihovih ličnih podataka, u vezi sa njim/njom.

Molimo Vas da nam u dostavljenim dokumentima na raspolaganje ne stavljate kategorije podataka posebne prirode, kao što su, na primer, podaci o članstvu u radnim sindikatima, podaci o vašim političkim mišljenjima ili verskim uverenjima, podaci o vašem zdravstvenom stanju, itd.

Vaša prava u vezi sa zaštitom podataka:

Pravo na opoziv pristanka – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.

Pravo na pristup – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva informaciju o tome da li se  njegovi podaci o ličnosti obrađuju, pristup tim podacima, kao i informacije  o svrsi obrade, o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka, o postojanju prava da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu, o pravu da se podnese pritužba Povereniku, i o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje.

Pravo na brisanje – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca, koji je dužan da bez nepotrebnog odlaganja izbriše prikupljene podatke u roku koji je napred naveden i  u slučajevima kada podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe (izvršenje ugovora o radu) zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani.

Obaveza obaveštavanja u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka, kao i ograničenjem obrade – rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade u skladu sa zakonom, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava.

Pravo na ograničenje obrade – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ukoliko lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti, ukoliko je obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka, ukoliko rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

Pravo na prenosivost podataka – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja, ako je obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i ako se obrada vrši automatizovano. Ovo pravo obuhvata i pravo lica da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane rukovaoca kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo.

Pravo na prigovor – Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti. Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem. Ako lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe.

Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj. Ovo pravo se ne primenjuje ako je odluka neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i rukovaoca.

Pravo na pritužbu Povereniku – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu

Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

ul.Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd

Telefon +381113408900, e-mail:  office@poverenik.rs

ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo ovog lica da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.

Kako bi ispunili gore navedene zahteve, biće nam dozvoljeno da zatražimo dodatne informacije koje su neophodne da potvrdimo Vaš identitet. Nakon Vaše identifikacije, odgovorićemo na Vaš zahtev prosleđen u smislu ostvarivanja gore navedenih prava, u roku od najviše mesec dana od dana prijema zahteva.

Translate »